Cerca

Top menu

Muccaloru Ruju

Una die tia Fea, ciamada sa fizza e li narada: "Fizza mì, anda inue nonna tua pro che l’ighere unu labiolu de colda cun pisellu, tantu pro l’assazzare!". Sa mama l’avveltidi: "Mi fizza mì, no passes’in su buscu pruitte podes faghere incontros feoso: mammuntones, Maria Lentolu, Maria Marronca, sa mama ‘e su sole e fina su Grodde Maccu!". Cussa macca de Muccaloru Ruju rispondede a sa mama: "Bae e bocchidi!! Eo passo pro su buscu chi fatto meda meda primu!!". Caminende, caminende, acciapada pabanzolu e gioghedda e narada: "Bae in ora mala, itte cosa ona! Duas dies fui chenza mandigare gioghedda…aimbara chi como mi ‘nde fatto una sacchetta…".Mancu finidu de leare sa gioga, chi ispuntada dae sa palinza su Grodde Maccu chi li narada: "Lassa su pabanzolu e sa gioghedda, chi cussa este cosa mia!!!". "E custu itt’este: unu rospu? Unu ischiffu?". "No, so su Grodde Maccu…Inue sese andende?". "E itte t’indaffuttidi a tie, bruttu maccu feu!". "Eh…tantu pro ciarameddare…". "So andende a inue nonna mia, tia Tambullana, affacca a su muntonalzu ‘e Bevegalza.". "Ahi già ses pagu macca!!! Mi chi b’este cussa pittiracca chi ti ch’ighede a su muntonalzu, affacca affacca a nonna tua!". E Muccaloru Ruju si c’avviada. Imperistantu su Grodde Maccu, chi no este maccu, passada a truncadura pro arrivire primu, giustu giustu pro s’ora ‘e mandigare. Arrividu a sa domo de tia Tambullana, zoccada, intrada e si la mandigada lambridu. "Nostra Signora mia!…unu pagu corriatta, ma già che falada. Mi parede chi como mi drommo unu pagu e isetto su dulche…". Propriu in cussu momentu zoccada Muccaloru Ruju e narada: "Già fud’ora ‘e arrivire! Ohia…appo su pè moltu…Nonna!!! Itte fiagu malu… e itte ses molta?". Intrada in camera ‘e lettu e li narada: "Itte t’ada suzessu? T’appo attidu unu labiolu ‘e colditta, isperende chi ti fattada bene a sa chizza. Ma itte t’ada suzessu? Asa unu nare cant’e bindighi!!!". "Pro fiagare mezzusu!". "Mama mia cara… itt’alenu fiagosu!". "Ih! Daghi m’appo mandigadu una pudda ezza!". "E custas orijasa?". "Asie t’isculto ‘ene!". "Pro caridade!! Itte ucca fea e manna!!". "Pro ti mandigare totta intrea!!!". Abberidi sa ucca e che l’ingullede…..e brujore ‘e istogomo asie male male!!! "Como mi leo unu pagu ‘e magnesia…..Non bi gherede si no che magnesia pro digilire custa indigestra…". Mancu male già bi pessada su cazziadore a l’aggiuare a digilire…li puntada su fusile e li tirada, l’immatada e ‘nde ogada a Muccaloru Ruju e sa nonna comente noasa!

Joomla templates by a4joomla