Giovedì 17 Gen 2019

S’attu teologu

S’’attu chi m’hat furadu sa sartitza
dae su piattu chi aia postu in sa banca
afferrendela prima cun sa franca,
poi cun sa ‘ucca e fuende che fritza
m’hat fattu diventare prima bianca
e poi ruja sa faccia pro s’istitza.
”Torrami –l’appo nadu- s’alimentu
si no ti fatto subitu a chimentu”.

”No ti lu torro –tando isse m’hat nadu-.
Cust’alimentu est como cosa mia.
Fina a paga ora lu disizaia,
però como mi l’appo conchistadu.
Appendemilu dadu tue devia
reconnoschentzia e t’aia ringrassiadu;
ca mi l’appo leadu eo, est cumbeniente
chi tue congruas chi no ti devo niente”.

”Cussa sartitza chi fuit in su piattu
est sa mia –naro- e tue mi l’has furada.
Eo l’appo cun su ‘inari comporada
mentres chi tue sa fura ebbia nd’has fattu”.
”S’assione mia dae te fura ciamada
pro me est conchista –mi rispondet s’’attu-.
Pro me su ‘inari tou est bascaramine
e Deu cheret chi mandighet chie hat famine”.

”Ah, teologu ses –naro- ma has tortu!
Su ‘inari a mie m’hat fattu possessore
e balet tottu cantu su suore
de chie su porcu hat ingrassadu e mortu,
hat aggiuntu a sa petta su sabore
e insaccada nd’hat fattu su trasportu.
Sa propriedade est cosa sacra e seria
e chene propriedade has sa miseria”.

”Sa propriedade est fruttu ‘e tziviltade,
ma Deu in printzipiu hat nadu a sas criaturas,
tra cunsizos e ateras premuras:
-De tottu su chi nutrit mandigade-.
Han faeddadu sos omines de furas
dae cando istituein sa propriedade.
De custa –isse mi narat- sa funtzione
est de sos compitos sa divisione.

Chie faghet custa e chie faghet cuss’arte
ca tottu fagher tottu no podides
ma de tottu sos benes chi produides
dognunu hat su dirittu ‘e nd’aer sa parte.
Tra bois invece sos chi possedides
sos ateros ponides in disparte
e Deu no hat nadu mai: -Faghide ‘asie-.
Ne a bois l’hat nadu ne l’hat nadu a mie”.

”Tue no ischis tando chi sa prima fura
l’han fatta Adamu et Eva in su Giardinu
e ciaru est unu cumandu divinu
chi no deves furare, in s’Iscrittura”.
”Si devende attraessare unu caminu
li naras chi est passende una vettura,
a fizu tou tue das un’avvertentzia
e in palas suas est ogni cunseguentzia.

No esistit fura si una legge umana
no hat sa propriedade istituida.
In dogni modu a s’’attu no est proibida
nisciuna cosa appetitosa e sana
e custa sartitzedda est saborida:
iscuros tottu cussos chi no nd’hana”.
”A custu puntu t’hat a parrer bonu
chi ti cuntzeda –fatto- su perdonu.

No so vindicativu e ti remitto
magnanimu su depidu cun megus”.
”Est santu perdonare ma cun tegus
de aer eo depidu no ammitto.
Si torramus cun s’arrejonu insegus
chi ses in tortu tue a bider ti ’itto.
Si achistare unu creditu cherias
dare a mie tue sa sartitza devias.

Dare mi la devias chene pretendere
ricumpensa peruna e cun rispettu.
Gasi ebbia meritidu aias s’affettu
in depidu dae me. Poto cumprendere
chi t’appat fattu proare dispettu
s’assione mia, ma no mi cherzo offendere.
-No achistat creditu chie retzit dannu
ma chie beneficat –mi nareit nannu”.

Sa congrusione ‘e custa cuntierra
est chi s’’attu teologu s’hat pienu
cun sa sartitza sa ‘entre serenu
et eo, pro no li movere una gherra
e no perder cun isse ateru alenu,
de pane m’appo segadu una perra
e mandigadu cun ateru aunzu
istringhende sas dentes e unu punzu.

Abbaida su chi podet capitare!
Brotu Ispina no l’ischit supportare.

(12.05.2006)

Menu Principale

Work in progress


SITO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

Notizie

Cronaca - La Nuova Sardegna - Sassari

Immagini Casuali

sely 051.jpg