Martedì 26 Mar 2019

S’alligadore

Iscuja, alligadore, ma devimus
bocchire como pro giustiscia a tie.
Cun cantos faghen che te, e lu podimus
si l’acciappamus, faghimus gasie.

No importat chi no fuis in libertade
ma in sa bartza ‘e una villa residente
pro appagare s’estrosa vanidade,
sas dies chi campat, de unu possidente.

Si fuis famidu nudda importat puru
ca fuis in una tale cundissione
chi aias retzidu mandigu ‘e siguru
e devias isettare sa rassione.

Cun sos padronos ses istadu ingratu.
Sa tua est istada una maliscia vera.
Has mortu un’omine e custu reatu
no lu pagas cun annos de galera.

Nois t’amus a bocchire a balla sola
e, mancari cumparfas tantu forte,
t’amus a isterrer; però ti consola
chi mancu t’has a abizare ‘e sa morte.

Poi t’amus a cremare e sa chijina
a cunsignare l’amus a sos bentos
chi t’han a ispargher comente farina
torradu a sos primarios elementos.

De te no hat a cumparrer in su piattu
de ristorantes sa licchitta petta
e sa pedde agontzada in modu adattu
mai hat a diventare una borsetta.

Pensa a un’hamburger cun sa petta in mesu
de te cun samben umanu. Ite gustu!
Pensa a una femina chi appat appresu
chi li pendes dae bratzos. Ite assustu!

Est veridade chi tue has addentadu
un’assassinu da agentes in fua
chi pro si cuare in sa bartza est intradu,
però un’omine e no ‘e sa ratza tua.

Ca cundennadu da unu tribunale,
l’isettaiat s’elettrica cadrea
o un’iniessione ‘e velenu letale
o pro impiccarelu una furca fea.

Comente giustitziarelu est sa legge
chi l’istabilit e tue no devias
(si l’has pensadu como ti curregge)
fagher su boje ca in bucca l’aias.

Ses una bestia crudele e insensibile,
unu mostre murrudu e inaffidabile,
unu tilighertone imprevedibile,
un’animale ischiffosu e inamabile.

Che tue in custa notiscia americana,
de Cleopatra su fadre cun Pompeu
si cumporteit in s’ispiaggia egitziana
e Cesare no lu lasseit intreu.

Si catziadu t’aian in sa foresta
fattu nd’aiamus carchi bella cosa
ma, ca tue has fattu a un’omine sa festa,
amus pro te una morte ignominiosa.

Bastet però faeddare ‘e s’assassinu
chi hat abertu a unu prossimu sa matta.
Retzi tue como sa balla in su sinu
e cree cun nois chi ‘asie giustiscia est fatta.

Brotu Ispina hat fidutzia in sa giustiscia
chi punit chie hat agidu cun maliscia.

(20.11.2007)

Menu Principale

Work in progress


SITO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

Notizie

Cronaca - La Nuova Sardegna - Sassari

Immagini Casuali

thumb_Resize of Viviana1.jpg