Giovedì 17 Gen 2019

Sa notiscia noa

Ca sa notiscia chi appo postu in versos
subra s’alligadore est cosa ‘e mannos
e l’han trasmissa canales diversos,
m’iscurten como sos chi han pagos annos.

Est sa continuassione immaginaria,
ca sos omines solu han sa peraula,
tantu grasciosa e rivolussionaria
cantu istruttiva che ogni vera faula.

Creidemi si naro chi sa balla
no boccheit su mischinu alligadore
ca in sa bartza isse no resteit a galla
ma affundeit de improvvisu tottu in suore.

Sutzedeit tando chi in giambu ‘e su sinu
corpeit sa balla sa punta ‘e sa coa.
In vida resteit gasi su mischinu
e nde sigheit una notiscia noa.

Pro su dolore tantu s’agiteit
chi infundeit su cecchinu, poi fumende
lasseit sa bartza e cuddu si ponzeit
a currer urulende e isalenende.

Subitu si chircheit un’avvocadu
chi fatteit causa a cuddu possidente
chi l’aiat in sa bartza impresonadu
e recintadu in modu insuffitziente.

Isse nareit in su dibattimentu
chi tenner presoneri s’animale
in una bartza, cun pagu alimentu
e chene gabbia giusta, est illegale.

Cuddu fatteit dae s’avvocadu sou
narrer chi cun su ‘inari chi isse aiat
si podiat comporare a raglia e a prou,
essende liberu, su chi cheriat.

S’ateru li fatteit però osservare
chi ‘e su cumportamentu in su recintu
fuit responsabile isse ca cambiare
de s’animale no podiat s’istintu.

Cuddu nareit chi fuit sou su possessu
de bartza, alligatore e terra in tundu
e chi a sa villa aian liberu atzessu
sos padronos e no tottu su mundu.

S’ateru rispondeit chi si carcunu
bi fuit potidu intrare bi fuit puru
nessi unu bucu si no pius de unu
o si intraiat sartiende su muru.

Arriveit a sas fines sa sentenzia.
Sa bartza ‘enzeit tuppada e cementada.
Sa villa diventeit sa residentzia
de tanta zente pobera e isfruttada.

Su possidente cambieit opionione
subra su ‘inari e s’assassinu mortu
andeit incontru a riabilitassione
ca fuit istadu cundennadu a tortu.

Torreit s’alligadore a sa foresta
e si tuffeit allegru intro su riu
ue sos cumpagnos suos li fattein festa
ca fuit torradu essende ancora ‘iu.

Custa notiscia noa no l’appo appresa
dae sa televisione o una rivista
ma l’appo dae s’alligadore intesa
cando s’assuggetteit a un’intervista.

”Peccadu –narat Brotu sempre in rima-
chi ‘e sas notiscias no est fartza sa prima!”

(01.12.2007)

Menu Principale

Work in progress


SITO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

Notizie

Cronaca - La Nuova Sardegna - Sassari

Immagini Casuali

normal_juv.jpg