Giovedì 17 Gen 2019

Sa neula

Torrende da unu ‘iazu in continente
dae s’altu appo ‘idu sa ‘idda mia ingabbiada
in unu chelu ‘e nues cumpletamente
chi pariat una nae in mare affungada.

Dae s’’adde però l’appo prontamente
a su maestosu Olimpu assimizada
chi naraian muntagna antigamente
dae sas divinidades frequentada.

Igue s’aunian sos deos cun Zeus in tronu
e detzidian sa sorte ’e ogni mortale
a sos unos fattende carchi donu

e lantende a sos ateros saettas.
Sa neula in bidda mia est abituale
e no bi abitas si no ti l’isettas.

Dae s’altu a Brotu paret in basciura
su chi dae basciu paret in altura.

(30.03.2008)

Menu Principale

Work in progress


SITO IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

Notizie

Cronaca - La Nuova Sardegna - Sassari

Immagini Casuali

i crocerati 3.jpg