Cerca

Top menu

Poesie di Brotu Ispina inedite

Chirchende unu tesoro

Chirchende unu tesoro so pigadu
fina a casteddu cun sa fantasia
e Osile dae s’altu appo miradu

improvvisende un’atera poesia;
ma già su sole fuit a s’orizzonte
e de restare a s’iscuru timia

ca sa memoria postu m’hat de fronte
su chi m’est capitadu annos passados
cando mi ch’hat ingullidu su monte.

Frimmos sos pes pius no mi sun restados
e a unu sulu chi a palas mi ‘eniat
sos ojos si mi sun imbamborriados,

sa ‘ucca aberta mentres chi mi ‘essiat
dae ‘ula unu tichirriu e a tremuledda
ancas e brazzos s’orrore faghiat.

-Forsi has ancora carchi sartizzedda
chei sa chi conchistadu appo unu die-
m’hat fattu miaulende una ‘oghighedda-.

Leggi tutto: Chirchende unu tesoro

Pagos versos

Pagos versos ti mando, Osile amadu,
dae sa tzittade ue mi so istabilidu
pro narrer chi no t’appo ismentigadu
poi chi dae sa Sardigna so partidu.

T’appo sempre in su coro meu assentadu
e in sonniu t’’ido ischidadu e drommidu.
Como eo a tie mi immagino torradu,
como mi sento lontanu e avvilidu.

So cuntentu però ‘e sa detzisione
de m’esser agostadu a sos nebodes
chi si isettan dae me giusta attinzione.

De sos tres fizos chi appo a s’esistenzia
eo suscitadu a manc’unu tue podes
narrer chi ancora in te hat sa residenzia.

Leggi tutto: Pagos versos

Joomla templates by a4joomla